அச்சமில்லை அச்சமில்லை

அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

உச்ச பட்ச தாக்குதலால் ஒடுக்கி ஆண்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

வஞ்சகத்தால் நெஞ்சகத்தில் கத்தி பட்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

எங்கள்மீது தீவிரவாத பலி சுமத்தபட்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

சுத்தியாலும் கத்தியாலும் கருவருத்த போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

கூட்டு மன சாட்சி என கூச்சல் போட்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

கருத்து சுதந்திர போர்வையில் உலகே எதிர்த்த போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே

தனதுயிரை துச்சமாக மதித்து நிற்கும் கூட்டமே
மத உணர்வை சீண்டினால் எதிர்த்து வீரம் காட்டுமே

சத்தியத்தை நெஞ்சகத்தில் தாங்கி நிற்கும் மக்களாய்
அஞ்சுவதும் கெஞ்சுவதும் இறைவனுக்கு மட்டுமே…

அன்புடன்
முத்துப்பேட்டை அலீம்

About வலையுகம் அலீம்

Check Also

எப்போது புரியும் உமக்கு

சத்தியத்தை கண்டும் காணாமல் போகிறாய்… அசத்தியத்தை காணத் தேடி அழைகிறாய்…மெய் மறந்து வாழும் மானிடனே… எப்போது புரியும் உமக்கு… சாத்தியத்தை …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *